COBALTO – fragments A –
Pedro Alcalde / Sergio Caballero

COBALTO – fragments B –
Pedro Alcalde / Sergio Caballero

COBALTO – final –
Pedro Alcalde / Sergio Caballero
(Tamako Akiyama – Dimo Kirlov)